یافتن محصولها و سرویس ها

250 مگ

پهنای باند : نامحدود
امکانات : نامحدود
پشتیبانی : دائم
نسخه پی اچ پی : به انتخاب
آپتایم: 99.9%
راه اندازی : آنی
بک اپ گیری : منظم

70,000ریال سالانه
500 مگ

پهنای باند : نامحدود
امکانات : نامحدود
پشتیبانی : دائم
نسخه پی اچ پی : به انتخاب
آپتایم: 99.9%
راه اندازی : آنی
بک اپ گیری : منظم

12,000ریال ماهانه
120,000ریال سالانه
750 مگ

پهنای باند : نامحدود
امکانات : نامحدود
پشتیبانی : دائم
نسخه پی اچ پی : به انتخاب
آپتایم: 99.9%
راه اندازی : آنی
بک اپ گیری : منظم

30,000ریال ماهانه
300,000ریال سالانه
1000مگ

پهنای باند : نامحدود
امکانات : نامحدود
پشتیبانی : دائم
نسخه پی اچ پی : به انتخاب
آپتایم: 99.9%
راه اندازی : آنی
بک اپ گیری : منظم

40,000ریال ماهانه
400,000ریال سالانه
2000 مگ

پهنای باند : نامحدود
امکانات : نامحدود
پشتیبانی : دائم
نسخه پی اچ پی : به انتخاب
آپتایم: 99.9%
راه اندازی : آنی
بک اپ گیری : منظم

60,000ریال ماهانه
600,000ریال سالانه
3000 مگ

پهنای باند : نامحدود
امکانات : نامحدود
پشتیبانی : دائم
نسخه پی اچ پی : به انتخاب
آپتایم: 99.9%
راه اندازی : آنی
بک اپ گیری : منظم

75,000ریال ماهانه
750,000ریال سالانه
5000 مگ

پهنای باند : نامحدود
امکانات : نامحدود
پشتیبانی : دائم
نسخه پی اچ پی : به انتخاب
آپتایم: 99.9%
راه اندازی : آنی
بک اپ گیری : منظم

100,000ریال ماهانه
1,000,000ریال سالانه

ما را حمایت کنید